--Sefer Bölgeleri Yönetmeliği

Sefer Bölgeleri Yönetmeliği

SEFER BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gemi ve su araçlarının sefer bölgelerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri gemi ve su araçlarına uygulanır.

(2) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki tekneler ile özel mevzuatı olan gemi ve su araçlarının kendi mevzuatlarında düzenlenmemiş hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Geminin personel donatımı ve amatör denizciler hakkındaki konularda, ilgili mevzuatlarında yer alan sefer bölgeleri ve kuralları uygulanır.

(4) Türk donanmasına bağlı askeri gemiler ile yardımcı gemilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 15/4/1948 tarihli ve 6884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzük’e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askeri gemi: Silahlı kuvvetlere ait, geminin milliyeti konusunda ayırt edici dış işaretlere sahip, adı uygun bir hizmet listesi veya eşiti bir belgede kayıtlı, ülkenin hükümeti tarafından atanmış bir subay tarafından idare edilen ve düzenli ordu disiplini altında gemi adamı ile donatılmış gemileri,

b) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun, suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,

c) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

ç) Merkez limanı: Denize elverişlilik belgesinde belirtilen limanı,

d) Sefer bölgesi: Gemi ve su araçlarının teknik durumları ve çeşitli donanımlarına göre İdare tarafından belirlenen, çalışabilecekleri deniz alanlarını,

e) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapıyı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Sefer bölgelerine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 5 – (1) Gemi ve su araçlarının inşası veya tadilatı, denize elverişliklerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin kurallar ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, bu Yönetmelikte belirtilen sefer bölgelerine göre belirlenir.

(2) Gemi ve su araçlarının, ilgili gerekleri karşılaması durumunda sefer bölgeleri değiştirilebilir. Ancak gemi ve su araçları belirlenen sefer bölgeleri dışına çıkarak sefer yapamaz.

Sefer bölgeleri

MADDE 6 – (1) Sefer bölgeleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Liman seferi:

1) İdari liman seferi: Sınırları belirli limanlar içinde yapılan seferdir.

2) Kıyı seferi: Sınırları belirli limanlar içerisinde en yakın kıyıdan 3 milden fazla açılmadan yapılan seferdir. Sınırları belirli olmayan limanlarda ise en yakın kıyıdan 3 milden fazla açılmadan ve merkez limanından 30 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferdir.

3) 100 mille sınırlı liman seferi: En yakın kıyıdan 10 milden fazla açılmadan ve merkez limanından 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferdir.

b) Kabotaj seferi: Liman sefer bölgesi sınırları aşılarak Türkiye limanları arasında yapılan seferdir.

c) Yakın kıyısal sefer: Kabotaj sefer bölgesi sınırları aşılarak, Karadeniz’de, Akdeniz’de ve Kızıldeniz’de yapılan seferdir.

ç) Uzak sefer: Yakın sefer bölgesi sınırları aşılarak yapılan sınırsız seferdir.

Belgelendirme

MADDE 7 – (1) Gemi ve su araçlarının ilgili belgelerinde sefer bölgesi ve merkez limanı belirtilir. Liman seferinde çalışacak gemi ve su araçlarının belgelendirilmesinde liman seferinin, idari liman seferi, kıyı seferi veya 100 mille sınırlı liman seferinden hangisi olduğu da belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstisnalar

MADDE 8 – (1) İskenderun, Mersin, Antalya ve Edremit Körfezlerindeki geçişlerde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan en yakın kıyıdan 10 milden fazla açılmama hükmü uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

By |2019-02-11T12:41:53+00:00Kasım 1st, 2017|Categories: Mevzuat|Yorum yok

Siz de fikrinizi belirtin